36.
დასაშვებია თუ არა ბანკნოტების დიზაინის სარეკლამოდ ან სხვა მიზნებით გამოყენება?
დასაშვებია საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2011 წლის 18 მარტის N2 დადგენილებით დამტკიცებული "ლარის ბანკნოტებისა და მონეტების რეპროდუცირების წესით" განსაზღვრული მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში.