34.
ლარის როგორი ბანკნოტები მიიჩნევა გადასახდელად უვარგისად?

გადასახდელად უვარგისად მიიჩნევა ლარის ისეთი  ბანკნოტი, რომელიც არ აკმაყოფილებს "ლარის ბანკნოტებისა და მონეტების ვარგისობის განსაზღვრის კრიტერიუმების და მათი მიღება–გამოცვლის წესის დამტკიცების შესახებ" , საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს 2011 წლის 27 ივნისის N4 დადგენილებით განსაზღვრული ვარგისი ბანკნოტების კრიტერიუმებს.