2.
ვინ იღებს გადაწყვეტილებას ლარის ბანკნოტების /მონეტების მახასიათებლების შესახებ?

ლარის ბანკნოტებისა და მონეტების ნომინალს, ზომას, წონას, რაოდენობას, გაფორმებას, მასალასა და სხვა მახასიათებლებს განსაზღვრავს ეროვნული ბანკის საბჭო „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 35–ე მუხლის მე–2 პუნქტის თანახმად.