Բովանդակություն
35.
Կարո՞ղ եմ, թե ոչ փոխանակել վճարման համար ոչպիտանի լարիի թղթադրամը:

Վճարման համար ոչպիտանի, այսինքն՝ IV կարգի լարիի թղթադրամը վարձատրության ենթակա չէ: Այն դեպքում, եթե IV կարգի լարիի թղթադրամների վնասումը առաջացել է հրդեհի, աղետի դժբախտություններով կամ այլ ֆորս մաժորային հանգամանքներով, ինչը հաստատվում է համապատասխան մարմինների կողմից տրված փաստաթղթերով, դրանց փոխանակման հարցը յուրաքանչյուր առանձին դեպքոմ քննարկում և վճռում է Վրաստանի Ազգային բանկը: