29.
Görmə qabiliyyəti zəif olan və ya görmə qabiliyyəti olmayan şəxslər yeniləşdirilmiş əskinasları necə tanımalıdırlar?

Yeniləşdirilmiş banknotlar eləcə də  zəif görmə qabiliyyəti olan insanlar üçün yaxşılaşdırılmış  mühafizəedici  əlaməti əhatə edir ki, bu da saxta pulun  tanınmasında onlara kömək edir və eyni zamanda  onlara nominalın  qavranılması imkanı da verilir. Hər bir nominalda ön tərəfdə  və sağ və sol kənarlara  fərqli həcmdə üfqi  xətt daxil edilmişdir ki, bu da əl toxunan zaman hiss edilir: Bir relyefli xətt  5 lari nominalını, iki relyefli xətt -10 lari nominalını, üç relyefli xətt -20 lari nominalını, dörd relyefli xətt 50 lari nominalını, beş relyefli xətt-100 lari nominalını bildirir.